Aktualności

Przepisy prawne, formalności jakich należy dokonać przy budowie

Procedurę budowy domu możemy przeprowadzić na podstawie:

  • pozwolenia na budowę domu lub też zgłoszenia budowy domu – w przypadku kiedy nieruchomość pod zabudowę objęta jest planem zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań.

  • decyzji o warunkach zabudowy – w sytuacji braku planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań– o tym w kolejnej części bloga.

Co do zasady, budowa budynku wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Pozwolenie na budowę jest decyzją administracyjną wydawaną, zgodnie z ustawą prawo budowlane, między innymi przez starostę oraz wojewodę. Decyzja ta zezwala nam na wybudowanie obiektu zgodnego z przedstawianym projektem budowy budynku.

Istnieje również możliwość, z zastrzeżeniem spełnienia określonych warunków przewidzianych przez ustawę prawo budowlane, wybudowania domu jedynie na podstawie zgłoszenia budowy. Jest to procedura prostsza i szybsza. Zgłoszenie budowy dotyczy tylko wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Spełnienie powyższych warunków stwierdza każdorazowo projektant projektujący budynek. W przypadku zgłoszenia budowy, organ nie wystosuje do nas decyzji administracyjnej dlatego, że w tej sytuacji zapadnie tzw. milcząca zgoda organu na budowę.

Procedury te różnią się stopniem skomplikowania. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę wymaga większej ilości czynności i sporządzenia odpowiedniej dokumentacji, podczas gdy zgłoszenie budowy określone zostaje przez projektanta budowy i to on określa warunki zgłoszenia. Procedury te różnią się też czasem oczekiwania na rozpatrzenie przez organ. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę proceduje do około 65 dni licząc od dnia złożeniu wniosku. Z kolei rozpoczęcie robót budowlanych w przypadku zgłoszenia budowy możliwe jest po upływie 21 dni od dokonania zgłoszenia, jeżeli w tym czasie organ nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji. Bo co jest ważne, organ ma 21 dni na zgłoszenie właśnie sprzeciwu co do naszego zgłoszenia budowy domu, jeżeli jego zdaniem warunku z ustawy nie zostały spełnione.

Kiedy już budowa domu zostanie zalegalizowana przez organy administracyjne, kolejnym krokiem jest sporządzenie i prowadzenie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Najistotniejszym jest założenie dziennika budowy. Dokument ten ma na celu ewidencję przebiegu prac budowlanych oraz wszelkich innych zdarzeń w procesie budowlanym. Po zakończeniu budowy, dokument ten dołączyć należy do zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. Całość stanowi tzw. dokumentację powykonawczą, która kończy prace budowlane oraz wszelkie formalności związane z budową.

Bliższe i dokładniejsze omówienie dokumentacji budowy uzależnione jest każdorazowo od rodzaju inwestycji budowlanej i wymaga indywidualnej porady prawnej w tym zakresie.